AURORA DOG MUSHERS

BIG LAKE, ALASKA

AURORA DOG MUSHERS TRAIL SYSTEM